Yeni Yargı Reformu Paketi 24 Ekim 12222

Peki kamu kudreti kullanıcısı devlet organları dışında, örneğin bankalar ile gerçekleştirilen telefon görüşmeleri açısından da durum aynı mıdır? Bilindiği gibi telefonla yapılan bankacılık işlemleri sırasında, ilgiliye kayda alma konusunda bilgi verilmektedir. Kişi, rızası bulunmadığı takdirde telefon görüşmesini sona erdirme imkanına sahiptir.

Bu nedenle, telefonla bankacılık işlemleri sırasında otomatik olarak yapılan kayıt işlemlerine herhangi bir itiraz ileri sürülmeksizin görüşmeye devam edilirse, görüşme sırasında banka tarafından alınan kayıtlar ilgili hakkında sonradan başlatılacak soruşturma ve kovuşturmalarda delil olarak kullanılabilecektir. Şayet ilgili, otomatik olarak yapılan bu kayıt işlemine başlarken sözkonusu kayda rıza göstermediğini beyan ederse, bu kayıt ilgili hakkında daha sonra başlatılacak olan soruşturma ve kovuşturmada delil olarak kullanılamayacaktır.

Kayıt altına alındığını bildiği halde, kayıtla ilgili açıklama karşısında sessiz kalıp, konuşmaya devam eden kişinin rızasının bulunduğu ve ileride bu konuşmanın aleyhine delil olarak kullanılabileceğini bildiği kabul edilir. Bant çözümünde konuşmanın kaydedileceğine dair bir açıklama bulunmamakta ise, bu durumda elde edilen kayıt hukuka uygun delil sayılmayacaktır.

Android Cihazlarda Telefon Konuşmaları Nasıl Kaydedilir? - Tamindir

Gösterilen rızanın dar ele alınması gerektiği, bu sebeple de sadece kendi güvenliği, yararı için görüşmenin kayda alındığını düşünerek, kayda rıza gösteren kişinin rızasını geniş tutmak ve göstermediği bir rızayı varsaymak isabetli olmayacaktır. Konuşması kayda alınan kişi, her ne kadar kayıt işlemine rıza göstermiş olsa da, bu kaydın ileride aleyhine delil olarak kullanılabileceğini o an düşünmemiş olabilir. Sonuç olarak kişi, pekala iradesinin sakatlandığını ve aldatılmak suretiyle rızasının elde edildiğini ileri sürebilecektir.

Kamu kudreti kullanıcısı Devlet organları ile gerçekleştirilen telefon görüşmelerinin, bireyin rızası dahi olsa, kayıt altına alınması doğru değildir. Aynı durum, kamu kurum ve kuruluşu niteliğinde olmayan, yani bankalar gibi özel kurumlarla gerçekleştirdiğimiz zorunlu görüşmeler için de geçerlidir.


  • casus telefon takip izleme full apk.
  • iphone 7 yazılım güncelleme hatası?
  • Telefon görüşmesi kaydetme: En iyi röportaj kayıt uygulamaları.
  • Android Cihazlarda Telefon Konuşmaları Nasıl Kaydedilir? - Tamindir.
  • cep telefonu ile takip.
  • spy buble indir.
  • Kayıtlı Telefon Görüşmeleri.

Ancak belirtmeliyiz ki, Ülkemizde henüz kişisel verilerin korunmasına dair hukuki alt yapı olmadığından, önleyici maksatlı dinleme ve Ceza Muhakemesi Kanunu'nda öngörülen adli amaçlı dinleme dışında telefon görüşmelerinin kayda alınması hukuken mümkün değildir. Bu sebeple mevcut düzenlemenin yetersiz olduğunu, TCK m. Kanaatimizce, kişiler arasındaki telefon görüşmelerinin, bir tarafın rızası veya bilgisi olmaksızın kayıt altına alınması ve bu kaydın kullanılması bir suç tipi olarak düzenlenmelidir.

Tüm izinli dinlemelerde, dinleme hangi amaçla kayda alınmakta ise, ancak o amaç için kullanılabilmeli, saklama şekil ve süresi de yasa ile düzenlenmelidir. Ayrıca, delil elde etmenin yöntemi hukuka uygun olmalıdır. Zaten tahkik sistemi ile itham sistemini ayıran da budur.

Herşey delil olabilir, bunun sınırı da hukuka uygun yol ve yöntemlerin kullanılmasıdır. Hukuk kuralı ise, biçimini Anayasa m.

En Beğenilen Yanıtlar

Yasal dayanağı olmayan kişi hak ve hürriyet sınırlamalarına itibar edilmesi mümkün değildir. Mağdurun rızası diye bir kavram kamu kudreti kullanıcısı karşısında olamaz. Bu nedenledir ki, hukuk sistemimiz muvafakatli aramayı reddetmektedir. Özgür irade, ancak özgür insanlar arasında mümkündür. Bir tarafta birey, diğer tarafta zor ve silah kullanma yetkisini sahip kolluğun olduğu bir yerde veya o kamu görevlisini arama zorunluluğu içinde bulunduğunuz bir durumda, mağdurun rızasının alınması suretiyle sesin kayda alınabilmesi doğru görülemez.

Dolayısıyla taraflardan birinin hangi numaralar tarafından arandığına dair bilgilendirme talebine gsm operatörlerinin cevap vermemektedir. Dolayısıyla size ya da eşinize gelen mesajları sms mahkemeye sunabilir ya da bu mesaj içeriklerini gören tanıklarınızı mahkemede dinletebilirsiniz ancak bunun dışında mesaj içeriklerinin gsm operatörleri tarafından boşanma davanızdaki dosyaya sunulmasını sağlamanız mümkün değildir.

Hayatın olağan akışı düşünüldüğünde zaten tüm telefon görüşmelerinin operatörlerce kaydı mümkün olamayı,  böyle bir kaydın yapılması dahi suç sayılacağından telefon görüşmeleri içeriğine ulaşmak da maalesef mümkün değildir. Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:.

Haysiyetsiz hayat sürmenin varlığından söz edilebilmesi ve bu sebeple boşanma kararı verilebilmesi için; eşin, sosyal hayatta toplumun genel değer yargılarıyla çatışan, olumsuz nitelikte kabul edilen davranışının süreklilik göstermesi ve bu davranışın diğer eş için birlikte yaşamayı ondan beklenemez hale getirmesi gereklidir.

Davalı kadının bir başka erkekle cep telefonu ile konuştuğu ve mesajlaştığı toplanan delillerle anlaşılmaktadır. ÖZET : Davacı kadının güven sarsıcı beyanları içeren telefon mesajları gönderdiği, davalı kocanın eşini evden kovduğu, ayrıca tarafların birbirlerine karşılıklı hakaret ettiği ve fiziksel uyguladıkları anlaşılmaktadır.

Gerçekleşen bu duruma göre evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına ve boşanmaya sebep olan olaylarda, tarafların eşit kusurlu olduklarının kabulü gerekir.

GSM kayıtları 5 yıl saklanıyor!

Yoksulluk nafakası isteyebilmek için; boşanmayla yoksulluğa düşecek olma koşulu yanında, nafaka isteyen eşin kusurunun diğer tarafa göre daha ağır fazla olmaması da gereklidir. DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarda tarih numarası gösterilen hüküm kusur, tazminatlar ve nafakalar yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği düşünüldü:.

KARAR : 1- Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir. Yoksulluk nafakası isteyebilmek için; boşanmayla yoksulluğa düşecek olma koşulu yanında, nafaka isteyen eşin kusurunun diğer tarafa göre daha ağır fazla olmaması da gereklidir T.

Durum böyleyken, mahkemenin davacı kadını daha fazla kusurlu kabul etmesi ve bu kusur belirlemesine bağlı olarak, davacının yoksulluk nafakası talebinin reddine karar vermesi isabetsiz olup, bozmayı gerektirmiştir. Aksi kanıtlanmayan savunma ve dosya içeriğine göre; eşi olan katılanın sadakatinden kuşkulanan ve aldatıldığını düşünen sanığın, katılanın kullandığı bilgisayara, temin ettiği monitör çoklayıcı ve VGA monitör kablosunu bağlayıp, üst katta bulunan kendisine ait boş daireye koyduğu başka bir bilgisayar monitöründen, katılanın kullanmakta olduğu bilgisayar ile bağlantı sağladıktan sonra, katılanın internet aracılığıyla yaptığı görüşmeleri gizlice takibe aldığı,